Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Channel (30k Members) Join Now

જિલ્લા પંચાયત કચેરી મહીસાગર દ્વારા ભરતી

જિલ્લા પંચાયત કચેરી, મહીસાગર ખાતે કાયદા સલાહકારની જગ્યા પ્રારંભિક ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ધોરણે ભરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમુનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે.

જિલ્લા પંચાયત કચેરી મહીસાગર ભરતી

  • પોસ્ટ : કાયદા સલાહકાર
  • પગાર : 60,000/-
  • ઉંમર : 50 વર્ષ
  • અરજી માટે છેલ્લી તા. : 17/06/2023
  • અરજી સ્થળ : જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત મહીસાગર.

Leave a Comment