ગરીબ પશુપાલકોને તબેલો બનાવવા માટે ₹ 4 લાખ ની સહાય મળશે

તબેલા લોન યોજના થકી આદિજાતિના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે તેમ જ ખૂબ નબળી હોવાને કારણે બેન્કો તેમજ અન્ય સંસ્થાઓ પાસેથી ઊંચા વ્યાજના દરે લોન લેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાથી આદિજાતિના લોકોને સ્વરોજગારી યોજના હેઠળ તબેલાના હેતુ માટે 4,00,000 રૂપિયા લોન આપવાથી જીવન ધોરણ ઉંચું લાવી શકે, અને પગભર થઇ શકે તે માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

તબેલા લોન યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે?

તબેલા લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબ પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઈએ:

 • અરજદાર આદિજાતિનો હોવા અંગેનો દાખલો/પ્રમાણપત્ર મદદનીશ કમીશ્નરશ્રી તકેદારીનું રજુ કરવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થીની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ઓછી તથા ૫૫ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ. (ચૂંટણીકાર્ડની તેમજ આધારકાર્ડની નકલ ફરજિયાત રજૂ કરવાની રહેશે)
 • લાભાર્થીએ જે તબેલા ના હેતુ માટે (ધંધો/રોજગાર) ધીરાણની માંગણી કરેલ હોય તેની જાણકારી અને આ અંગે તાલીમ લીધી હોવી જોઇશે. આ અંગે તબેલા અંગે ઓછામાં ઓછું એક કે બે દૂધાળા પશુ પાળેલ હોવા જોઇશે. કામ કર્યાનો અનુભવ હોવો જોઇશે અને તેમ જ દૂધ મંડળીના સભ્ય હોવા જોઇશે. તથા છેલ્લા ૧૨ માસમાં દુધ મંડળીમાં દૂધ ભરેલ હોય તેની પાસ બુક રજુ કરવાની રહેશે. અને તે અંગેના તાલીમ/અનુભવ અંગેનું આધારભૂત પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે તથા કુટુંબના કોઇ પણ વ્યકિતએ IDDP યોજના હેઠળ જીટીડીસીમાંથી લાભ લીધેલ ના હોવો જોઇશે.
 • અરજદારની કૌટુમ્બિક વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તેમજ શહેરી વિસ્તાર માટે આવક મર્યાદા રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ થી વધતી ન હોય તેવાને આ યોજનાનો લાભ મળશે.

તબેલા લોન યોજના માં લાભાર્થીને કેટલો લાભ મળશે?

 • આ યોજનામાં લાભાર્થીને રૂપિયા 4 લાખ ની મર્યાદામાં લોન આપવામાં આવે છે.

લાભાર્થી ફાળો

 • આ યોજનામાં લાભાર્થી ફાળો કુલ ધિરાણના ૧૦ ટકા પ્રમાણે ભરવાનો રહે છે.

તબેલા લોન યોજના માં વ્યાજનો દર કેટલો છે?

 • સ્વરોજગારી યોજના માં વાર્ષિક ૪ ટકા તેમજ વિલંબિત ચુકવણી માટે વધારાના ૨ ટકા દંડનીય વ્યાજ ચુકવવાનું રહેશે

તબેલા લોન યોજના માં લોન પરત કરવાનો સમય ગાળો કેટલો આપવામાં આવે છે?

 • ૨૦ ત્રિમાસિક હપ્તામાં વ્યાજ સહિત ભરપાઇ કરવાની રહેશે.
 • લોન નિયત સમય કરતાં વહેલી ભરપાઇ કરવાની અરજદારને છૂટ રહેશે.

તબેલા લોન યોજના માં અરજી ફોર્મ કોના દ્વારા મોકલવી?

 • આદિજાતિના વિસ્તારના અરજદારે જે તે વિસ્તારના પ્રાયોજના વહીટદારશ્રીની ભલામણથી દરખાસ્ત મોકલવાની રહેશે.
 • જયારે બિન આદિજાતિના અરજદારે મદદનીશ કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ ધ્વારા દરખાસ્ત કોર્પોરેશનને મોકલવાની રહેશે.

તબેલા લોન યોજના નું અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવવું?

 • જયારે બિન આદિજાતિના અરજદારે મદદનીશ કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ ધ્વારા દરખાસ્ત કોર્પોરેશનને મોકલવાની રહેશે.
 • જે તે આદિજાતિ વિસ્તારના પ્રાયોજના વહીટદારશ્રીની કચેરી ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન અથવા કોર્પોરેશનની વેબ સાઇટ https:// adijatinigam.gov.in પરથી મેળવી શકાશે.

ઉપર જણાવેલ માહિતી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવવું.

2 thoughts on “ગરીબ પશુપાલકોને તબેલો બનાવવા માટે ₹ 4 લાખ ની સહાય મળશે”

Leave a Comment